Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena výzvy a jej zdôvodnenie". Hlavnou zmenou je zmena doručovacej adresy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Poskytovateľa, ktorá nadobudne platnosť od 01. 07. 2017. Z tohto dôvodu sa mení termín uzavretia 1. kola výzvy t.j. kolo výzvy sa predlžuje zo 08. 09. 2017 na 21. 09. 2017. Táto zmena výzvy je účinná k 01. 07. 2017 a má dopad na žiadosti o poskytutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 30. 06. 2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, z tohto dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne. 

 

Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a jej zdôvodnenie (formát PDF, 201 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 481 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - so sledovaním zmien (formát RTF, 4471 kB) 

Príloha č. 1-2 Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (formát RTF, 2092 kB), Príloha č. 1-2 Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP - so sledovaním zmien (formát RTF, 2093 kB)