Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (ďalej len "výzva") v podmienke č. 21 - "Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov", ktorá je vykonaná z dôvodu zosúladenia kritérií pre výber projektov OP ĽZ a metodiky ich uplatňovania s vecným zameraním výzvy. Kritériá odborného hodnotenia "Prínos k RIÚS alebo URM" a "Prínos k podpore najmenej rozvinutých okresov" nie sú relevantné pre predmetnú výzvu, t.j. tieto kritériá sa v rámci hodnotenia ŽoNFP k výzve nebudú uplatňovať.

Táto zmena výzvy je účinná k 24. 07. 2017 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 24. 07. 2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, z tohto dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.

 

Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a jej zdôvodnenie (formát PDF, 195 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 481 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - so sledovaním zmien (formát DOCX 240 kB)