Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU KOLO VÝZY DÔVODY NESCHVÁLENIA
NFP312040M079 Atte ACADEMY n.o. Vzdelávanie 1 Vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP § 19 ods. 9, písm . a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadosť nesplnila podmienky poskytnutia príspevku.
NFP312040M283 RELOAD Vzdelávaním k zmene 1 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm . d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ na základe výzvy sprostredkovateľského orgánu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti neodstránil pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti.
NFP312040L658 Chuť ŽIŤ Akceptácia a diskriminácia sluchovo postihnutých v olbasti ich sociálnej inklúzie 2 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm . a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ vzal späť žiadosť.
NFP312040N226 Chuť ŽIŤ Akceptácia  a nediskriminácia zdravotne postihnutých  občanov v oblasti ich sociálnej inklúzie 2 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm . d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ na základe výzvy sprostredkovateľského orgánu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti neodstránil pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti.
NFP312040N950 Chuť ŽIŤ Akceptácia  a nediskriminácia zdravotne postihnutých  občanov v oblasti ich sociálnej inklúzie 3 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm . a) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ vzal späť žiadosť.
NFP312040Q237 Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie K sociálnej inklúzii formou vzdelávania 4 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm . c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ nepredložil žiadosť vo forme určenej poskytovateľom
NFP312040Q642 Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie K sociálnej inklúzii formou vzdelávania 4 Vydané rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP § 20 ods. 1, písm . c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - žiadateľ nepredložil žiadosť vo forme určenej poskytovateľom