Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Manažérstvo kvality IA MPSVR SR » Stali sme sa členom medzinárodného združenia EFQM

Stali sme sa členom medzinárodného združenia EFQM

Implementačná agentúra MPSVRSR (IA MPSVRSR), sa 3.8.2017 stala členom Európskej nadácie pre kvalitu v riadení (EFQM) zo sídlom v Bruseli. Zaradili sme sa tak medzi cca 500 inštitúcií z celého sveta usilujúcich sa o smerovanie k výnimočnosti.

porada EFQM tímu

Cieľom nášho snaženia je neustále sledovať, vyhodnocovať a zlepšovať firemnú kultúru  organizácie. Mostom medzi našimi cieľmi a ich realizáciou je v nastavovaní interných procesov. Z pohľadu verejnosti sa pojem kvality často krát zužuje na vnímanie úžitkových vlastností produktu. Snažíme sa ísť príkladom, že kvalitu je možné prakticky aplikovať aj v administratívnej oblasti  štátnej a verejnej správy. Je vari efektívne riadený posun a spracovanie informácií medzi zamestnancami, oddeleniami, odbormi, organizáciami niečo iné ako riadenie procesov?

porada EFQM tímu

Zavádzanie procesného riadenia v našej  organizácii definujeme pravidlá a zodpovednosti zamestnancov pri ich plnení. Avšak, záber metódy EFQM je podstatne širší.

Okrem procesného riadenia za podpory členov vrcholového manažmentu našej organizácie, metóda EFQM mapuje a nastavuje štandardy v oblasti vzťahu k zamestnancom, vzťahu k zákazníkom, vzťahu k partnerom a okoliu (spoločenská zodpovednosť) a zameranie sa na výsledky.

Proces hodnotenia organizácie zvnútra ako aj hodnotenia organizácie externými hodnotiteľmi bude trvať do 4/2018. Postupne prejdeme zaškolením Top manažmentu aj EFQM tímu. Našimi školiteľmi sú pracovníci Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK), ktorá je uznávanou medzinárodnou autoritou na poli EFQM.

porada EFQM tímu

Prioritnou úlohou EFQM tímu je napísanie Samohodnotiacej správy ktorá bude hodnotiť našu organizáciu podľa kritérií definovaných metódou EFQM. Následne bude správa ohodnotená internými hodnotiteľmi (SSK). Na základe výsledkov interného hodnotenia bude definovaný akčný plán zlepšovania na zavedenie opatrení v oblastiach, ktoré boli identifikované ako najslabšie. Po realizácii akčného plánu zlepšovania a následnej korekcii Samohodnotiacej správy bude naša organizácia hodnotená externými hodnotiteľmi (Brusel). Podľa výsledkov hodnotenia získame prislúchajúce ocenenie stupňa výnimočnosti.

Našim cieľom je efektívne riadenie organizácie smerom do vnútra a poskytovanie kvalitných služieb našim klientom – projektom financovaných z prostriedkov EÚ

porada EFQM tímu